Avainlippu

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

BRANG Oy
Y-tunnus: 2494810-3
Lemminkäisenkatu 14-18 A, 20520 Turku
info@brang.fi
Puh. 0400609883

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa laskutus ja maksuvalvonta, johon sisältyy myyntireskontratietojen seuranta ja ylläpito sekä tietoja maksuliikenteestä. Henkilötietoja käytetään perintätoimeksiantojen hoitamiseen sekä perintään liittyvissä riita-, rikos-, konkurssi-, velkajärjestely-, yrityssaneeraus- ja hakemusasioissa. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa luottotietotoiminnan harjoittajan luottotietorekisteristä peräisin olevien luottotietojen tallentaminen ja välittäminen sopimusasiakkaille luottotietolain säännösten mukaisesti sekä luottotietojen käyttäminen perintätoimenpiteistä päättämiseksi. Rekisteröityjä tietoja käsitellään myös perintätoiminnan harjoittajaa koskevien lakisääteisten velvoitteiden toteuttamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimuksen täytäntöönpaneminen sekä rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Rekisteriin tallennetaan vain asian hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot.

3. Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja rekisterin tietosisältö

Rekisteristeriin kerätään laskutus- ja perintäasiakkaiden sekä toimeksiantajien tietoja. Rekisteröidyistä kerätään vain palveluiden tarjoamisen ja tässä selosteessa mainittujen tarkoitusten totuttamiseksi tarpeellisia tietoja.

Rekisteröidyistä voidaan tallentaa asiakasnumero, toimeksiantonumero, nimi, syntymäaika, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yhteyshenkilöiden tai edunvalvojien nimet ja yhteystiedot, pankkiyhteystiedot, sähköisen palvelun käyttäjätiedot ja muut toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot.

Rekisteriin voidaan tallentaa myös myyntireskontratiedot, saatavan määrää, perustetta ja maksamista koskevat tiedot, perintätoimenpiteitä koskevat tiedot, laskutus- tai perintätoimeksiannon kohteena olevan itse antamat tiedot, toimeksiantajan ilmoittamat laskutus- ja/tai perintätoimeksiannon hoitamiseen liittyvät tiedot, viranomaisilta ja julkisista rekistereistä saatavat toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot. Lisäksi rekisteröidyistä voidaan käsitellä verkkokäyttäytymiseen liittyviä tietoja esimerkiksi evästeiden tai vastaavien teknisten tunnistetietojen avulla.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin säännönmukaisia tietolähteitä ovat toimeksiantajat, laskutus- ja perintäasiakkaat, luottorekisterinpitäjät, numero- ja yhteystietopalvelut, maistraatit ja väestötietojärjestelmä, yritys- ja yhteisötietojärjestelmä, verottaja, patentti- ja rekisterihallitus sekä tuomioistuimet, esitutkinta- ja ulosottoviranomaiset.

5. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö edellytä tietojen säilyttämistä pidempään. Säilytysaika voi määräytyä esimerkiksi kirjanpitolain tai hyvän perintätavan asettamien vaatimusten mukaisesti. Asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä lain edellyttämän määräajan päätyttyä tai, kun niiden käsitteleminen ei ole enää tarpeellista.

Mikäli rekisterissä havaitaan käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto, tieto oikaistaan tai poistetaan rekisterinpitäjän omasta aloitteesta tai rekisteröidyn pyynnöstä.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteriin merkittyjä tietoja voidaan siirtää ja luovuttaa rekisteristä toimeksiantosopimusten ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa tilanteissa toimeksiantajalle, laskutus- ja perintäasiakkaalle itselleen tai tämän määräämälle taholle, tuomioistuimille, poliisi- ja ulosottoviranomaisille, luottotietoyhtiöille sekä yhteystietopalveluyrityksille. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa tietojärjestelmiä ja muita tietoteknisiä palveluita tuottaville palveluntarjoajille ja muille alihankkijoille.

Luottotietotoiminnan harjoittajan luottotietorekisteristä peräisin olevia luottotietoja voidaan välittää sopimusasiakkaille. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä siirretä EU/ETA:n ulkopuolelle.

7. Henkilötietojen suojaaminen

Henkilötietoja käsittelyssä pyritään varmistamaan henkilötietojen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta. Tietojen suojaamiseksi käytetään asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia.

Henkilötietoja käsittelevät yrityksessä tehtävään ohjeistetut henkilöt, joille on myönnetty käyttöoikeus. Käyttöoikeudet ovat henkilökohtaiset ja toimenkuvakohtaisesti rajattu. Kaikkia henkilötietojen käsittelijöitä sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus myös käyttöoikeuden päättymisen jälkeen. Rekisterin käyttöä valvotaan ja käyttövaltuudet tarkistetaan säännöllisin väliajoin.

Rekisterin manuaalinen aineisto säilytetään rekisterinpitäjän toimipaikassa lukitussa tilassa. IT-järjestelmiin tallennetut tiedot on suojattu asianmukaisin tietoteknisin ratkaisuin. Järjestelmään pääsy vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. Palvelinympäristö on suojattu salasanoilla ja asianmukaisella palomuurilla. Tietoliikenne kulkee salattuna. Lisäksi rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

Henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa palveluntarjoajille tai alihankkijoille, jolloin henkilötietojen käsitelyn asianmukaisuus ja lainmukaisuus varmistetaan sopimusvelvoittein.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle kirjallisesti, henkilötunnuksella varustettuna ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

BRANG Oy / tietosuojavastaava
Lemminkäisenkatu 14-18 A
20520 Turku

Pyynnön liitteenä tulee toimittaa kopio allekirjoituksen sisältävästä henkilöllisyystodistuksesta, jolla varmennetaan henkilöllisyys ennen tietojen antamista.

Tarkastusoikeus toteutetaan ilman aiheetonta viivytystä lain mukaista määräaikaa noudattaen.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Rekisteröity voi tehdä korjauspyynnön tietosuojavastaavalle ja pyynnössä on yksilöitävä vaadittavat korjaukset sekä niiden perusteet. Virheelliset tiedot korjataan henkilöllisyyden varmistamisen jälkeen.

Oikeus tietojen siirtämiseen
Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia tietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että rekisterinpitäjä rajoittaa tietojen käsittelyä esimerkiksi silloin, kun virheelliseksi epäiltyä henkilötietoa ei voida korjata tai poistaa.
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa suoramarkkinointia. BRANG ei käytä perintärekisteriin tallennettujen asiakkaiden tietoja suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä henkilötietojensa käsittelystä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.

9. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

BRANG Oy:n tietosuojavastaava Noora Frilander
Yhteystiedot: noora.frilander@brang.fi

10. Muutokset tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan muuttaa ja päivittää esimerkiksi tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumisen vuoksi.